Levitate.pl

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

 

WWW.LEVITATE.PL

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Serwis www.levitate.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.levitate.pl, zasady świadczenia tych usług oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.levitate.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Usługodawca prowadzi za pośrednictwem Serwisu działalność związaną z promocją zdrowia oraz edukacją zdrowotną oraz ochroną zdrowia.
 5. Pacjenci odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich wzajemnych zobowiązań.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  • Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  • Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.,
  • Ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r.,
  • Ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 października 2015 r.,
  • Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z dnia 8 czerwca 2001 r.,
  • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2 DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej www.levitate.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.levitate.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 3. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 4. PACJENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. PRODUKT – dostępna w Serwisie Usługa Psychologiczna będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Pacjentem a Sprzedawcą.
 7. USŁUGA PSYCHOLOGICZNA – usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na wykonaniu świadczenia zdrowotnego na rzecz Pacjenta przez Specjalistę, podczas Wizyty Domowej.
 8. WIZYTA DOMOWA – usługa polegająca na wykonaniu świadczenia zdrowotnego przez Specjalistę na rzecz Pacjenta, realizowana w miejscu i w terminie wskazanym przez Pacjenta.
 9. SPECJALISTA – współpracująca ze Sprzedawcą osoba posiadająca wykształcenie medyczne lub psychologiczne oraz posiadająca prawo do wykonywania zawodu lekarza, psychologa, psychoterapeuty, wykonująca usługę Wizyty Domowej odpowiednio do wykonywanego zawodu, posiadanych uprawnień i specjalizacji.
 10. DANE – informacje niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej, w tym w szczególności: historia choroby, dane demograficzne oraz inne, potrzebne do zebrania wywiadu diagnostycznego.
 11. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
 12. SERWIS – Serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.levitate.pl.
 13. SPRZEDAWCAUSŁUGODAWCA – LEVITATE BOHATEREWICZ SOBCZAK SPÓŁKA JAWNA wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000885375, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Karola Karskiego 16, 08-103 Nowe Iganie, NIP: 8212671482, REGON: 388256500, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@levitate.pl, numer telefonu: + 48 510 330 836 lub +48 724 081 380.
 14. SYSTEM OPINI – Usługa Elektroniczna udostępniona Pacjentom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących Produktów.
 15. FORUM PYTAŃ I ODPOWIEDZI – Usługa Elektroniczna udostępniona Pacjentom przez Usługodawcę, umożliwiająca zadawanie pytań dotyczących Usługi Psychologicznej.
 16. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Pacjentem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.
 17. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 18. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Pacjenta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 3 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 

 1. Serwis www.levitate.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Produkty oferowane w Serwisie są wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Pacjent, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Pacjenta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Pacjenta Zamówienia.
 6. Zamówienia można składać:
  • poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Serwis levitate.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@levitate.pl,
  • telefonicznie pod numerem: +48 510 330 836 lub +48 724 081 380,
  • za pośrednictwem komunikatora Messenger,
  • za pośrednictwem komunikatora WhatsApp.
 7. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Pacjenta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 8. Specjalista orzeka o stanie zdrowia określonej osoby lub innym problemie, z jakim się boryka, po uprzednim, osobistym jej zbadaniu. Wizyty Domowe umożliwiają postawienie diagnozy, opinii oraz podjęcie działań o charakterze zdrowotnym np. udzielenie pomocy psychologicznej, z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.
 9. Pacjent jest zobowiązany do tego, aby Dane przekazywane Sprzedawcy były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Treść Danych powinna być przygotowana przez Pacjenta w sposób zgodny z rzeczywistością, rzetelny i kompletny.
 10. Wizyty Domowe, których zakup jest możliwy za pośrednictwem Serwisu, są usługami psychologicznymi w rozumieniu Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z dnia 8 czerwca 2001 r. i stanowią konsultacje oraz porady psychoterapeutyczne, psychologiczne.
 11. Opcja „Jak najszybciej” dostępna w Formularzu Zamówienia, umożliwia realizację Wizyty Domowej w ciągu 60 minut od zapłaty za Zamówienie.
 12. Usługi Psychologiczne realizowane są na terenie Krakowa, Wrocławia i Katowic.
 13. Pacjent w trakcie składania Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia może wykorzystać voucher uzyskany od partnera zewnętrznego Sprzedawcy.
 14. W celu realizacji vouchera, należy wpisać kod z vouchera do odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu Zamówienia na stronie www.levitate.pl.
 15. Vouchery dostępne są w trzech następujących nominałach:
  • 120 zł na wizytę jednorazową,
  • 320 zł za pakiet 3 wizyt domowych,
  • 420 zł za pakiet 4 wizyt domowych.

§ 4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Pacjenta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Pacjenta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  • niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 5. Z chwilą otrzymania przez Pacjenta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Pacjentem, a Sprzedawcą.
 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Pacjenta podany w Formularzu Zamówienia.

§ 5 SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

 1. Sprzedawca umożliwia płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (Przelewy24.pl).
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Pacjent dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 3. Pacjent zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 1 dnia roboczego od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

§ 6 TERMIN I SPOSOBY REALIZACJI USŁUGI PSYCHOLOGICZNEJ

 

 1. Zakupiona w Serwisie Usługa Psychologiczna realizowana jest w czasie oraz w miejscu wskazanym przez Pacjenta w Formularzu Zamówienia.
 2. W celu potwierdzenia Wizyty Domowej, Sprzedawca kontaktuje się z Pacjentem telefonicznie.

§ 7 REKLAMACJA PRODUKTU

 

 1. Reklamacja z tytułu rękojmi.
  • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Pacjenta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
  • Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@levitate.pl.
  • W powyższej wiadomości w formie elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Pacjenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
  • W przypadku reklamacji Pacjenta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
  • Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Z zastrzeżeniem pkt 3 niniejszego paragrafu, Pacjent będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Serwis oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia od dnia zawarcia umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi, w wypadku Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Pacjentowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§ 9 RODZAJ I ZAKRES USŁUGI ELEKTRONICZNYCH

 

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  • System Opinii,
  • Forum Pytań i Odpowiedzi,
  • wysłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 10 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIU USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Forum Pytań i Odpowiedzi zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zadania Pytania albo zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 11 REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@levitate.pl.
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Specjalista lub Sprzedawca ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wybranie sposobu wykonania Usługi Psychologicznej, jak również za dobór i użycie określonych produktów leczniczych oraz sprzętu medycznego.
 2. Usługi Psychologiczne oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu NIE SĄ PRZEZNACZONE dla Pacjentów:
  • wymagających hospitalizacji – zwłaszcza w sytuacji, gdy specjalista obecny u pacjenta uprzednio na wizycie domowej nie był w stanie pacjentowi pomóc
  • w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia (np. pacjent jest nieprzytomny, wymaga natychmiastowej pomocy medycznej).
  • w innych stanach wymagających niezwłocznego wezwania pogotowia ratunkowego.
 3. Specjalista świadczący Usługi Psychologiczne zamawiane za pośrednictwem Serwisu nie jest uprawniony ani zobowiązany do przewożenia/transportowania Pacjenta do placówek medycznych, w tym np. oddziałów ratunkowych.
 4. W przypadku uzyskania podczas komunikacji z Pacjentem wiarygodnej informacji, że wymaga on udzielenia natychmiastowej pomocy, Specjalista udziela Pacjentowi pomocy dostępnymi środkami. Jeżeli Pacjent nie wyraził sprzeciwu, Specjalista może skontaktować się z numerem alarmowym 112 i wezwać pogotowie, chyba że okoliczności wskazują, że wezwanie pogotowia nie jest konieczne.
 5. Za skutki podania Specjaliście błędnych, niekompletnych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub w inny sposób nieprawidłowych Danych, wyłączna odpowiedzialność spoczywa na Pacjencie.

 

§ 12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Specjalista lub Sprzedawca ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wybranie sposobu wykonania Usługi Psychologicznej, jak również za dobór i użycie określonych produktów leczniczych oraz sprzętu medycznego.
 2. Usługi Psychologiczne oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu NIE SĄ PRZEZNACZONE dla Pacjentów:
  • wymagających hospitalizacji – zwłaszcza w sytuacji, gdy specjalista obecny u pacjenta uprzednio na wizycie domowej nie był w stanie pacjentowi pomóc
  • w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia (np. pacjent jest nieprzytomny, wymaga natychmiastowej pomocy medycznej).
  • w innych stanach wymagających niezwłocznego wezwania pogotowia ratunkowego.
 3. Specjalista świadczący Usługi Psychologiczne zamawiane za pośrednictwem Serwisu nie jest uprawniony ani zobowiązany do przewożenia/transportowania Pacjenta do placówek medycznych, w tym np. oddziałów ratunkowych.
 4. W przypadku uzyskania podczas komunikacji z Pacjentem wiarygodnej informacji, że wymaga on udzielenia natychmiastowej pomocy, Specjalista udziela Pacjentowi pomocy dostępnymi środkami. Jeżeli Pacjent nie wyraził sprzeciwu, Specjalista może skontaktować się z numerem alarmowym 112 i wezwać pogotowie, chyba że okoliczności wskazują, że wezwanie pogotowia nie jest konieczne.
 5. Za skutki podania Specjaliście błędnych, niekompletnych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub w inny sposób nieprawidłowych Danych, wyłączna odpowiedzialność spoczywa na Pacjencie.

 

§ 13 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.levitate.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością LEVITATE BOHATEREWICZ SOBCZAK SPÓŁKA JAWNA, ul. Karola Karskiego 16, 08-103 Nowe Iganie, NIP: 8212671482, REGON: 388256500. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.levitate.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.levitate.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§ 14 PASTONOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Serwisem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Pacjentem) będącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 5. Pacjent będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Scroll to Top